0916.01.87.87

Vật tư và dịch vụ nông nghiệp

  • Nghiên cứu, áp dụng quy trình canh tác phù hợp với từng vùng sinh thái, điều kiện đất đai, tập quán canh tác dảm bảo sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.
  • Phối hợp với các đơn vị để sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất, bảo quản nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.